Yearly Archives - 2014

Minimalne wymogi programowe w zakresie wyceny nieruchomości

Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Rozporządzenie określa nowe minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. (więcej…)

Uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności

Ustawa kodeks postępowania cywilnego. Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprost dopuszcza uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności, uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, iż uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. (więcej…)

Kiedy zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest dopuszczalny?

Od 24 marca 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., (więcej…)

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej od nowa.

19 marca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców Majątkowych zastępujące poprzednie. Rozporządzenie określa: (więcej…)

Zabużanie nie muszą udowadniać, że mieszkali na terytorium państwa polskiego

Od 20 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie nowelizuje się ww. przepis art. 2 pkt 1 przyznając, że w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. wprowadzona zostaje przesłanka miejsca zamieszkania na tym terenie – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed 1 września 1939 r. Ma to na celu dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. [...]

Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Od 11 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nowelizacja dodaje kilka reguł do zasad budowy liniowej infrastruktury technicznej przy drogach publicznych. (więcej…)