Menu

Nadawanie uprawnień rzeczoznawców od nowa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 18 marca 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie opisujące tryb nadawania uprawnień rzeczoznawcom majątkowym.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego

W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego ma obowiązek uczestniczenia w wykonywaniu czynności związanych z określaniem wartości nieruchomości, a w szczególności uczestniczyć w oględzinach szacowanych nieruchomości. W ramach tego musi zapoznać się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości.
W ramach praktyki zawodowej kandydat samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

Nowe rozporządzenie nakłada nowe ograniczenie: maksymalną wysokość opłaty za praktykę zawodową, która wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej przez organizatora praktyk.

Praktyka zawodowa odbywa się u rzeczoznawcy prowadzącego praktykę zawodową, przy czym nie może to być osoba wchodząca w skład Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Prowadzić praktykę może także organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości oraz uczelnia.
Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem praktyki zawodowej. Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej.
Szerszą kontrolę nad procesem praktyk zawodowych prowadzi organizator praktyki zawodowej, którym może być związek stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych albo izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Organizator praktyki zawodowej wydaje kandydatowi dziennik praktyki zawodowej, prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej, który do końca każdego kwartału przekazuje w postaci elektronicznej właściwemu ministerstwu wraz z aktualną listę osób i podmiotów prowadzących praktykę zawodową.

Pozostałe zapisy rozporządzenia

Poza kwestiami praktyk, rozporządzenie określa:
• sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania,
• wzory świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty,
• sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 51/2014, poz. 328).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102/2010, poz. 651, z późn. zm.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]