Menu

O nas

Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Silesia z siedzibą w Katowicach

Misją Instytutu jest budowanie nowoczesnej i innowacyjnej instytucji, rozwojowo – badawczej, udostępniającej wiedzę o aktualnym stanie oraz o tendencjach na rynku nieruchomości:

 • w zakresie ogólnym: wszystkim zainteresowanym przez serwis internetowy
 • w zakresie specjalistycznym: rzeczoznawcom majątkowym oraz Klientom Instytutu

CELE

 • kształtowanie, szerzenie i wzmacnianie dobrego wizerunku Rzeczoznawcy Majątkowego
 • działanie na rzecz ochrony zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego
 • podnoszenie wiedzy zawodowej
 • udzielanie pomocy członkom w zakresie statutowym
 • tworzenie zintegrowanego systemu monitorowania rynku transakcji nieruchomościami
 • wsparcie analityczne w zakresie obróbki zgromadzonych danych rynkowych na potrzeby własne członków Instytutu
 • organizacja, utrzymanie oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań informatycznych, które mają na celu wspieranie zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego
 • prowadzenie cyklicznych technicznych analiz rynku nieruchomości
 • działania na rzecz integracji środowiska zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych oraz członków Instytutu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. prowadzenie portali internetowych
 2. umożliwienie członkom Stowarzyszenia wzajemnej wymiany danych rynkowych oraz pozostałych informacji z zakresu zagadnień rynku nieruchomości w szczególności: metodologia, prawo, problematyka zawodowa itp.
 3. inicjowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod pracy i technik w obsłudze rynku nieruchomości
 4. organizowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, konferencji, seminariów i warsztatów
 5. propagowanie zasad etyki Stowarzyszenia i egzekwowanie ich przestrzegania przez członków
 6. opracowywanie, publikowanie i wydawanie analiz rynkowych i innych materiałów związanych z rynkiem nieruchomości
 7. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia

GENEZA oraz SPOSÓB ORGANIZACJI

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia ma swój początek w idei kilkudziesięciu Rzeczoznawców Majątkowych, którzy widząc potrzebę połączenia sił stworzyli pierwszy rdzeń grupy. Grupa ta była społecznym przedsięwzięciem opartym na idei wzajemnej wymiany danych o zawartych, na rynku nieruchomości, transakcjach z obszaru aglomeracji śląskiej. Została zawiązana w listopadzie 2005 r. i składała się z około 25 rzeczoznawców majątkowych, którzy wymieniali się informacjami o zawartych transakcjach rynkowych za pomocą korespondencji mailowej oraz plików arkusza kalkulacyjnego. Z uwagi na szybko rosnące zainteresowanie organizacją oraz przyłączanie się coraz większej ilości rzeczoznawców majątkowych dotychczasowa forma przestawała być odpowiednia do obsługi szybko poszerzającego się obszaru działania. W październiku 2006 r. odbyło się spotkanie, na którym zdecydowano, że wymianę danych transakcyjnych oprzemy o działający system wymiany informacji Partner i program Walor firmy Pronet z Katowic. W tym czasie grupa przechodziła wewnętrzną reorganizację, której wynikiem było opracowanie Umowy współpracy pomiędzy członkami grupy zwanymi „Sygnatariuszami”. Od 30 listopada 2006 r. został stworzony rdzeń grupy, wybrane władze oraz stworzony podział województwa śląskiego na obszary.

Z uwagi na chęć dalszego rozwoju oraz poprawy jakości pracy w 2012 roku Baza Silesia, która liczyła wówczas około 140 rzeczoznawców majątkowych, zdecydowała o stworzeniu własnego autorskiego rozwiązania informatycznego zastępującego program Walor. Do realizacji tego przedsięwzięcia, została wyłoniona firma WideLane Sp. z o.o. z Krakowa oraz powołany zespół z grona Sygnatariuszy Bazy Silesia do zbudowania systemu od podstaw. Prace nad stworzeniem oprogramowania trwały około 2 lat. Okres ten charakteryzował się bardzo dynamiczną i intensywna pracą zarówno po stronie zespołu jak i firmy, która realizowała to zadanie. W okresie tym następowały liczne zmiany podejścia do prezentacji danych oraz kształtu systemu, okupione wielotygodniowymi testami oraz wprowadzaniem poprawek. W końcu w lipcu 2014 r. system o nazwie Pricebook został na stałe uruchomiony w grupie Baza Silesia. System stworzony został od podstaw przez rzeczoznawców majątkowych dla rzeczoznawców majątkowych i łączy w sobie nowoczesność, profesjonalność oraz skalowalność z możliwością dołączania kolejnych modułów rozszerzających możliwości programu. W obecnym kształcie w znaczący sposób wyczerpuje potrzeby pokładane w produkcie tego typu. Na dzień dzisiejszy członkowie Instytutu mogą się szczycić jednym z najlepszych rozwiązań informatycznych do magazynowania, wzajemnego udostępniania oraz analizowania danych z rynku nieruchomości. W okresie do końca 2014 r. grupa Baza Silesia organizowała liczne nieodpłatne szkolenia dla swoich Sygnatariuszy z zakresu obsługi nowego rozwiązania w stopniu podstawowym oraz zaawansowanym.

Pod koniec 2014 r. pojawiła się idea stworzenia organizacji, która w sposób profesjonalny i prawnie uregulowany będzie wspomagała swoich Członków w zakresie obsługi baz danych.

Pomysł ten spotkał się z aprobatą znacznej większości Sygnatariuszy Bazy Silesia. Powołany został zespół ds. założenia Stowarzyszenia i po trzech miesiącach intensywnej pracy zespołu w marcu 2015 r. zostało powołane Stowarzyszenie Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia z siedziba w Katowicach.

Decyzja o powołaniu Instytutu zaowocowała, na bazie wieloletnich doświadczeń, reorganizacją zasad pracy, przygotowaniem licznych dokumentów oraz standardów jakości. Członkowie Instytutu jako jedyna organizacja w kraju mogą poszczycić się:

 • ujednoliconym systemem wprowadzania danych do bazy poprzez opracowanie Wytycznych dla Członków Instytutu
 • brakiem konieczności zakupu oprogramowania
 • obowiązkiem odbycia szkolenia dla nowo-przyjmowanych Członków w zakresie podstaw obsługi programu Pricebook, zasad wprowadzania danych oraz umiejętności czytania aktów notarialnych, które zakończone jest testem sprawdzającym umiejętności
 • wprowadzeniem dokumentu Prawa Autorskie do Transakcji określającym prawa i obowiązki korzystających z systemu wymiany danych rynkowych
 • wprowadzeniem systemowego nadawania klas jakości dla zgromadzonych danych w systemie
 • wprowadzeniem możliwości generowania Certyfikatów dla transakcji
 • organizacją wewnętrznego forum na którym możliwe jest rozstrzyganie problemów z zakresu szeroko rozumianej problematyki związanej z zawodem rzeczoznawcy majątkowego
 • organizacją listy dyskusyjnej do szybkiej wymiany informacji
 • wprowadzeniem technicznych analiz rynku na stronie www dla obszaru województwa śląskiego
 • koordynacją prac członków Instytutu w zakresie wprowadzania danych czuwa obecnie sześcioro Koordynatorów
 • analizą problemów technicznych, rozwiązywaniem ich oraz wsparciem tzw. help desk dla członków zajmuje się Moderator

Organizacyjnie członkowie przyporządkowani są do odpowiednich rejonów w zakresie 6 obszarów: Północ, Południe, Wschód, Zachód, Centrum oraz Podbeskidzie, które obejmują swoim obszarem cały teren województwa śląskiego. Obecnie Instytut rozszerza swoja działalność o tereny graniczne: województwo opolskie oraz małopolskie. Na chwile obecną ilość Członków w Instytucie to około 200 aktywnych zawodowo rzeczoznawców majątkowych.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Instytucie jest posiadanie uprawnień państwowych z zakresu szacowania wartości nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy) oraz wywiązywanie się z nałożonego obowiązku kwartalnego wpisywania do systemu z przydzielonego obszaru danych rynkowych. W zamian za wprowadzone i udostępnione dane Członkowie otrzymują bezpłatnie na potrzeby realizacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego dane z całego obsługiwanego obszaru. Zasilanie danych odbywa się kwartalnie i zwieńczone jest Sprawozdawczym Zebraniem na którym członkowie rozliczani są przez Koordynatorów z jakości i ilości wprowadzonych transakcji. Po każdym kwartale do bazy wprowadzanych jest około 10.000 nowych transakcji z obsługiwanego obszaru. Obecnie w zasobach Bazy Silesia znajdują się dane obrotu nieruchomościami gromadzone w sposób nieprzerwany od 2005 r.

Członkowie Instytutu zobowiązani są zgodnie z Prawami Autorskimi, pod groźbą wysokiej kary umownej, zakazem zasilania pozyskanymi z zasobu Bazy Silesii transakcjami innych baz danych.

Przyjęcia do Instytutu prowadzone są systematycznie wyłącznie podczas spotkań kwartalnych na pisemny wniosek zainteresowanych osób.

OPOGRAMOWANIE – PRICEBOOK To nowoczesny system umożliwiający gromadzenie danych o rynku nieruchomości oraz ich wymianę w obrębie grup. Narzędzie jest przeznaczone dla Rzeczoznawców Majątkowych.

System Pricebook składa się z 3 elementów:

 • programu instalowanego na komputerze umożliwiającego przetwarzanie informacji z rynku,
 • systemu CRM obsługującego bazę danych online oraz konta użytkowników i powiązania grupowe. System ten jest potężną platformą, która została zaimplementowana w dziesiątkach rozwiązań biznesowych. System zawiera setki opcji, które zostały ukryte dla środowiska Pricebook, opcje te mogą być włączone w momencie pojawienia się zapotrzebowania, np. modułu kancelarii do przechowywania dokumentów, fakturowania, prowadzenia repertorium, prowadzenia kadr, itd.
 • Systemu CMS obsługującego stronę informacyjną serwisu oraz komunikację – czat, forum i profile użytkowników

Pricebook został wykonany w najnowszych technologiach informatycznych, co umożliwia dynamiczny rozwój i znosi większość barier w zakresie możliwości wprowadzania rozwiązań.

Misją realizowaną przez serwis Pricebook jest zapewnienie ochrony informacji wprowadzanych przez klienta oraz rozwój, mający na celu zwiększenie jakości gromadzonych informacji i narzędzi do ich przetwarzania.

Wszystkie powiązania pomiędzy klientami i serwisem realizowane są w oparciu o umowy, zapewniające bezpieczeństwo i dające gwarancje użytkownikowi w zakresie dostępności serwisu oraz ochrony jego danych .

W Serwisie Pricebook stosujemy zachodnie standardy i uregulowania prawne, zgodne z wymogami polskiego prawa, w zakresie ochrony danych wrażliwych i gwarancji dla klienta. Są to między innymi:

 • Polityka prywatności zgodna z dyrektywą UE i regulamin
 • Zgłoszenie firmy do GIODO i przeszkolenie personelu
 • Umowa zapewniająca o bezpieczeństwie danych
 • Dokument SLA – stanowiący część umowy i będący gwarancją dostępności

Dane klienta i informacje z rynku nieruchomości są przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów umożliwiających działanie narzędzi serwisu.

Co daje Pricebook?

 • możliwość instalacji programu komputerowego na wielu stanowiskach komputerowych
 • niskie koszty abonamentu
 • możliwość stworzenia podkont dla pracowników lub asystentów z możliwością nadawania odpowiednich uprawnień
 • jasną i zgodną z prawem umowę o świadczenie usług
 • gwarancje SLA na należyte wykonanie świadczonej usługi
 • dostęp do danych online i offline w programie komputerowym oraz przez stronę www.pricebook.pl
 • innowacyjne podejście i nieustanny rozwój- jesteśmy blisko was i wsłuchujemy się w wasze potrzeby
 • bezpieczeństwo danych – Ty jesteś właścicielem danych, które wprowadzasz.
 • nowoczesne technologie pozwalające na dynamiczny rozwój
 • ergonomiczny interfejs : możliwość zmiany widoków oraz styli czy też wielkości czcionek
 • narzędzia do wymiany informacji w grupie takie jak czat, forum, lista dyskusyjna, system komentarzy
 • narzędzia do zarzadzania grupą
 • narzędzia do zarządzania słownikami
 • narzędzia lokalizacyjne i mapy
 • elastyczność w pracy na ekranie i wielu ekranach
 • dziesiątki zaawansowanych funkcji, jak: pola wyrażeniowe, filtry zaawansowane, możliwość zapisu zapytań do bazy i odfiltrowanej tabeli transakcji
 • możliwość importu danych z plików Excel, za pośrednictwem inteligentnych algorytmów dopasowujących dane do bazy danych.

Nasi partnerzy:

Stowarzyszenie Instytut Monitoringu
i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia
40-873 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 2/2

Regon: 360895512
NIP: 6342836259
KRS: 0000545352

Inspektor Ochrony Danych:
Jakub Frakowski e-mail: iodo@imars.pl

© 2021 imars.pl – Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Projekt i realizacja: www.R88.pl