Ranking cenowy – lokale mieszkalne

Ranking cenowy jest zasilany w średnie ceny transakcyjne w sposób w pełni zautomatyzowany. Jego aktualizacja odbywa się 4 razy w roku – ostatniego dnia stycznia, kwietnia, lipca i października. Dodatkowo, ostatniego dnia kwietnia, aktualizowane są średnie ceny transakcyjne z całego poprzedniego roku.

Średnie ceny przedstawiane w rankingu określane są na podstawie danych z wtórnego rynku nieruchomości, dla potrzeb ich wyliczenia, ze zbioru wszystkich danych, automatycznie odrzucane są transakcje odstające. Podstawą odrzucenia transakcji, jest ich występowanie poza przedziałem: [ – 1,5σ;  +1,5σ], gdzie:  – średnia arytmetyczna, σ – odchylenie standardowe.

Dzięki rankingowi miast, każdy użytkownik może porównywać ze sobą największe miasta województwa śląskiego zarówno pod względem cen nieruchomości jak i pod względem dynamiki ich zmian. Istotną i unikatową cecha rankingu cenowego jest to, że opiera się on w 100% na cenach transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych udostępnianych przez rzeczoznawców majątkowych.

Instytut, oprócz danych ogólnych, udostępnianych dla wszystkich zainteresowanych, umożliwia także pozyskiwanie swoim członkom i klientom szczegółowych danych statystycznych dotyczących monitorowanych obszarów m.in. cena minimalna i maksymalna, mediana, ilość transakcji na podstawie, których obliczono średnią cenę, ilość transakcji, które odrzucono jako odstające itp.

Dodatkowo Instytut posiada możliwość stworzenia zespołów roboczych do realizacji szczegółowych analiz rynkowych dla wszystkich obszarów i segmentów rynku nieruchomości na terenie objętym monitoringiem tj. całe województwo śląskie, część województwa opolskiego oraz małopolskiego.

Stworzony przez Instytut IMARS ranking cenowy miast daje możliwość porównywania aktualnych i historycznych cen transakcyjnych oraz dynamiki ich zmian w największych miastach województwa śląskiego. Monitoringiem zostały objęte największe miasta województw śląskiego z podziałem na trzy podstawowe segmenty rynku mieszkaniowego tzn. lokale mieszkalne, budynki mieszkalne jednorodzinne oraz grunty niezabudowana przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Ranking cenowy, podobnie jak barometr nieruchomości jest aktualizowany w sposób automatyczny, na podstawie danych transakcyjnych pochodzących z Bazy Silesia, zarządzanej przez Instytut, do której co kwartał wprowadzanych jest około 10.000 transakcji rynkowych pochodzących z aktów notarialnych.
Dane transakcyjne wykorzystane w rankingu cenowym miast województwa śląskiego zostały zebrane przez rzeczoznawców majątkowych z dochowaniem należytej staranności i rzetelności. Mimo to Instytut zastrzega, iż przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako usługi doradztwa ani jakiekolwiek inne usługi. Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w barometrze nieruchomości w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie tych informacji.