Menu

Uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ustawa kodeks postępowania cywilnego.
Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprost dopuszcza uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności, uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, iż uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana.

Przyjęte obecnie rozwiązanie będzie miało zastosowanie w przypadku tytułów egzekucyjnych będących orzeczeniami sądu lub referendarza sądowego (nie wyłączając orzeczeń wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym) albo ugodami zawartymi przed sądem. Utrzymany zostanie jednakże wyjątek dotyczący nadawania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko osobom, które nie zostały wymienione w tytule egzekucyjnym. Chodzi tu np. o sytuację, gdy tytuł egzekucyjny został wydany przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a klauzula ma być nadana przeciwko wspólnikom takich spółek, bądź też gdy według tytułu egzekucyjnego dłużnikiem jest jeden z małżonków, a klauzula ma odnosić się do drugiego. W tego typu wypadkach wymagane będzie nadal wydanie osobnego postanowienia.
Ponadto nowelizacja procedury cywilnej dokonywana na mocy przyjętej ustawy obejmuje kwestie treści, jaką powinno mieć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, umieszczenia samej klauzuli na tytule egzekucyjnym oraz jej brzmienia. Wyraźnie uregulowany został również problem wykonalności postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznaje ono wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, a także uwidocznienia prawa do uzyskania zwrotu kosztów w klauzuli, jeżeli nadano ją w formie uproszczonej.
Po wejściu w życie ustawy przyjęte przepisy będą też szczegółowo regulować problematykę doręczeń w postępowaniu klauzulowym oraz biegu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 46/2014, poz. 293).
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2014, poz. 101)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]