Menu

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ustawa prawo budowlane.

Od 25 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Rozporządzenie określa:
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
wykaz zawodów związanych z budownictwem,
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;
sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,
przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej;
ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 181/2014, poz. 1278)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]