Menu

Jednolity tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Od 20 lutego 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa reguluje sprawy:

 • krajowego systemu informacji o terenie,
 • organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • rozgraniczania nieruchomości,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci,
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 35/2020, poz. 276).

USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36/2020, poz. 284).

Niektóre definicje ustawy:

Mapa topograficzna – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

Mapa zasadnicza – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.