Menu

Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Od 20 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Nowe przepisy uwzględniają wydany w dniu 28 czerwca 2016 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt: SK 31/14, dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne.

W ustawie, odmiennie niż dotychczas, określono dwie maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny. Za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej pobierana będzie opłata w wysokości 40 zł,  natomiast  z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej ulegnie ona podwyższeniu do 100 zł. W miejsce opłaty za czynności egzekucyjne wprowadzono maksymalną opłatę egzekucyjną pobieraną przez organ egzekucyjny. Opłata ta będzie wynosiła 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty egzekucyjne – jednak nie więcej niż 40 tys. zł. Opłata ta będzie pobierana w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej, jednak nie więcej niż 20 tys. zł, w przypadku, gdy zobowiązany po wszczęciu egzekucji administracyjnej, dokona dobrowolnej zapłaty zaległości.

Rozszerzono katalog wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wydatków egzekucyjnych będą zaliczane również koszty uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism organu egzekucyjnego oraz koszty udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych m.in. przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Odmiennie uregulowano przesłanki umorzenia w całości lub części kosztów egzekucyjnych. Przesłaną umorzenia kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego będzie ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny, natomiast kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela korzystającego z egzekucji sądowej przejętej przez organ egzekucyjny w wyniku zbiegu – ważny interes tego wierzyciela. W przypadku wierzyciela, na wniosek którego wszczęto egzekucję administracyjną, jako kryterium umorzenia kosztów egzekucyjnych przyjęto interes publiczny. Możliwe będzie również umorzenie kosztów egzekucyjnych z urzędu, jeżeli wysokość tych kosztów nie przekroczy czterokrotności kosztów upomnienia.

Zrezygnowano z opłaty komorniczej obciążającej wierzycieli korzystających z egzekucji administracyjnej uznając, że stawia ich to w gorszej sytuacji niż wierzycieli korzystających z egzekucji sądowej.

Wprowadzono przepisy dotyczące przedawnienia kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Obowiązek uiszczenia przez zobowiązanego kosztów egzekucyjnych przedawni się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł obowiązek uiszczenia należności pieniężnej dochodzony na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność. Natomiast obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych ulegał będzie przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym postanowienie w sprawie wysokości tych kosztów egzekucyjnych stało się ostateczne.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 159/2019, poz. 1553).

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 199/2018, poz. 1954, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 34/2019, poz. 300, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 82/2019, poz. 785, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 92/2019, poz. 900, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 148/2019, poz. 1438, z późn. zm.).