Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Od 10 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nowela wprowadza dodatkowe regulacje, kiedy przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 175/2015, poz. 1338).
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 123/2015, poz. 909)

Niektóre definicje ustawy:
Zwarta zabudowa – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m.
Obszar zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.

Share this post