Menu

Zmiana zasad uzyskiwania pozwoleń na budowę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 28 czerwca 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego. Nowelizacja wprowadza i szereg nowych oraz uszczegóławia wiele istniejących zasad uzyskiwania pozwoleń na budowę, legalizacji, dziedziczenia i innych przepisów w tym zakresie.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 61/2015, poz. 443).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 29/2015, poz. 199).
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 222/2014, poz. 1628, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251/2006, poz. 1844, z późn. zm.).

Nowe definicje ustawy:
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]