Tag - Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Od 9 września 2015 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Niektóre jednakże przepisy będą obowiązywały dopiero od 31 grudnia 2025 r. (more…)

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego z bonifikatą

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów, które w sposób niebudzący wątpliwości określą, że zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokal za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą wyłączają obowiązek zwrotu tej bonifikaty. (more…)

Brak możliwości zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości niekonstytucyjny

Od 24 lipca 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający niezgodność z konstytucją zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w nieruchomości na rzecz byłego właściciela udziału, zaś zwrot może dotyczyć wyłącznie całości lub fizycznie wydzielonej części nieruchomości, a z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy byli współwłaściciele lub ich następcy prawni. (more…)

GUSowskie wskaźniki zmian cen nieruchomości oraz elektroniczne wyciągi z operatów szacunkowych

Częściowo od 16 lipca 2015 r. i częściowo od 14 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Od 16 lipca 2015 r. nowela obowiązuje w zakresie zmieniającym art. 158 dotyczący obowiązku rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych. Dotąd artykuł ten stanowił, że wyciąg z operatu powinien zawierać: określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość, a rzeczoznawcy powinni przekazywać wyciągi z operatów nie później niż 3 miesiące od dnia ich sporządzenia. Po wprowadzeniu [...]

Kiedy zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest dopuszczalny?

Od 24 marca 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., (more…)