Menu

Zmiana zasad nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Od 21 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Nowela jest wynikiem licznych zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wymagały zmian rozporządzeń wykonawczych.

Organizator praktyki zawodowej oraz podmiot prowadzący praktykę zawodową

W porównaniu do wcześniej obowiązującego Rozporządzenia nowelizacja zmienia definicję wcześnie treści aktualnie, pojęć „organizatora praktyki zawodowej” oraz „prowadzącego praktykę zawodową” kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Za „organizatora praktyki zawodowej” mają być w dalszym ciągu uważane związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, z tą jednakże różnicą (nowość), iż organizatorem takim będą mogły być tylko takie:

  • związki stowarzyszeń rzeczoznawców, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz
  • izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1 GospNierU, czyli rzeczoznawcy majątkowi prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Z kolei, za „prowadzącego praktykę zawodową” będzie należało już rozumieć:

  • rzeczoznawcę majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 GospNierU, nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat w (nowość) ciągu 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową. W uzasadnieniu przepisów zmieniających wskazano bowiem, iż mając na uwadze, że aktualnie rozporządzenie nie precyzuje w jak odległej przeszłości warunek prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat można uznać za spełniony, konieczne stało się ograniczenie tego okresu,
  • przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości,
  • organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, oraz
  • uczelnię,

Należy przy tym pamiętać, że podmioty te muszą być wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej.

Zasady odbywania praktyki zawodowej

Zmianie uległ również zakres i sposób sporządzania w ramach praktyki zawodowej, odbywanej przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, wymaganych projektów operatów szacunkowych z uwzględnieniem właściwych metod wyceny wartości nieruchomości.

Modyfikacji poddany został w związku z tym także zakres tematyczny projektów operatów sporządzanych podczas praktyki zawodowej. Przesądzono przy tym, że każdy z co najmniej sześciu sporządzonych w ramach praktyki zawodowej projektów operatów szacunkowych powinien dotyczyć innej nieruchomości. Jak zwrócili bowiem na to uwagę projektodawcy, w dotychczasowej praktyce zdarzały się często przypadki, w których kandydaci na rzeczoznawców majątkowych sporządzali projekty co najmniej sześciu operatów, w których przedmiotem wyceny była jednakże jedna (ta sama) nieruchomość, z tym, że wyceniana dla różnych celów.

Inne zmiany

Nowością jest wprowadzenie przepisu zapewniającego ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa możliwości dokonania wykreślenia z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, rzeczoznawcy majątkowego w przypadku powzięcia informacji o jego śmierci.

Co do innych zmian, należy wymienić nowe wzory świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz nowe zasady ubiegania się o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dla obywateli państw członkowskich UE, którym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 215/2019, poz. 2139).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 56/2018, poz. 506).

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 228/2018, poz. 2204, z późn. zm.).