Menu

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego z bonifikatą

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów, które w sposób niebudzący wątpliwości określą, że zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokal za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą wyłączają obowiązek zwrotu tej bonifikaty.

Dotąd obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w art. 68 umożliwiały stosowanie bonifikat od cen ustalonych zgodnie z przepisami tej ustawy.
Nowela precyzuje, że jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
Zwrot następuje na żądanie właściwego organu, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 68 ust. 2a tj.:

  • zbycie na rzecz osoby bliskiej,
  • zbycie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
  • zbycie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
  • zamiana lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
  • sprzedaż lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 157/2015, poz. 1180).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 111/2015, poz. 782, z późn. zm.).
Nowe przepisy prawne – III kw. 2015

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]