Menu

Wynagrodzenie i wydatki biegłych w postępowaniu karnym

Od 9 września 2016 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.

Rozporządzenie rozszerza sposoby wynagradzania biegłych i zwiększa wielkości wynagrodzenia dla biegłych, którzy w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, a także dla instytucji naukowych lub specjalistycznych.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 173/2016, poz. 1402).

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89/1997, poz. 555, z późn. zm.).