Menu

Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Od 24 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa zmienia ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących zagadnienia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Ponadto, ustawa zmienia również ustawę – Prawo budowlane oraz ustawę – Prawo ochrony środowiska.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych, zarówno po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), innych potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć w tych sprawach. Ponadto, nowelizacja ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania w trzech obszarach: 1) w zakresie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz 3) w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Z najistotniejszych zmian wskazać należy:

  • Ustawa wprowadza regułę dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, wedle której, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 (obecnie 20), stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
  • Nowe brzmienie art. 74 ust. 3a u.i.o.ś. zakłada wprowadzenie odległości 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, bez względu na podział geodezyjny terenu (granice działek ewidencyjnych), jako podstawowej przesłanki do uznania tego terenu za obszar oddziaływania. Jednocześnie bez zmian pozostają przesłanki wymienione w art. 74 ust. 3a pkt 2 i 3 u.i.o.ś., w związku z czym zmiana nie pozbawi statusu stron postępowania podmiotów legitymujących się prawem rzeczowym do nieruchomości położonych poza 100 m od terenu przedsięwzięcia, znajdujących się w strefie przekroczeń standardów jakości środowiska czy w zasięgu znaczącego oddziaływania. W rezultacie obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ustalany będzie według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m oraz według kryterium ustalanego indywidualnie w oparciu o charakter oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Tym samym zastępuje się dotychczasową przesłankę, obejmującą działki sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, bez względu na to, na jakim obszarze tej nieruchomości będzie zlokalizowane przedsięwzięcie.
  • Nowelizacja dodaje art. 74 ust. 3b-3h u.i.o.ś., mające na celu usprawnienie procedury wydawania decyzji środowiskowej w zakresie ustalania stron postępowania oraz wystąpienia sytuacji, gdy nieruchomości znajdujące się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mają nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny. Nieuregulowany stan prawny ma miejsce w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone, albo gdy dla nieruchomości ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W powyższych przypadkach, do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu zastosowanie znajdzie przepis 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wprowadzane zmiany powinny wpłynąć na zmniejszenie kosztów postępowania ponoszonych przez inwestorów i przyspieszenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej, a tym samym skrócenie czasu uzyskania wszystkich pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do spraw wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosuje się przepisy dotychczasowe z tym wyjątkiem, że do spraw wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosuje się przepisy art. 63, art. 64 ust. 1 i 3a, art. 65, art. 74 ust. 3b-3h, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 86d powyższej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 174/2019, poz. 1528).

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 212/2018, poz. 2081, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 122/2019, poz. 1186, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 145/2019, poz. 1396, z późn. zm.).