Menu

Jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych

Od 19 września 2019 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Ustawa określa:

  • podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu,
  • warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego dalej “podmiotem certyfikującym”, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji,
  • tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania,
  • organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych,
  • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • tryb europejskiej współpracy administracyjnej,
  • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem,
  • odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 182/2019, poz. 1781).