Menu

Usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 27 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych – w zakresie dróg publicznych – szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

Wprowadzana nowelizacja będzie miała zastosowanie do podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji prowadzonych na podstawie zmienianej ustawy – do zarządów dróg publicznych, wojewodów i starostów jako organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; będzie również dotyczyć właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe.
W toku prac legislacyjnych poinformowano, że wykonanie unormowań nowelizacji nastąpi bezzwłocznie po jej wejściu w życie, ponieważ przedłużona zostanie ważność wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – od chwili wejścia w życie wprowadzanych regulacji będą one wykonywane ustawicznie.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199/2015, poz. 1590).
USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 113/2013, poz. 687, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 64/2015, poz. 469).
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 201/2013, poz. 1235, z późn. zm.).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]