Menu

Szczegółowe zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków.
Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
Od 18 kwietnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze ustawy o charakterystyce energetycznej budynków opisujące szczegółowo metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie określa:
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,
sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
wzory świadectw charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 54/2015, poz. 376).
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. Nr 169/2014, poz. 1200, z późn. zm.).

Niektóre definicje rozporządzenia:
System ogrzewania – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku lub części budynku.
System przygotowania ciepłej wody użytkowej – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku lub części budynku.
System chłodzenia – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku lub części budynku.
System wbudowanej instalacji oświetlenia – należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku lub części budynku.
Prosty system techniczny – należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii.
Złożony system techniczny – należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii.
Nieodnawialna energia pierwotna – należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji.
Odnawialna energia pierwotna – należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii.
Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Energia końcowa – należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych.
Energia pomocnicza końcowa – należy przez to rozumieć część energii końcowej dostarczanej do budynku lub części budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych.
Energia użytkowa – należy przez to rozumieć:
w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami.
Emisja – należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Budynek produkcyjny – należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Budynek magazynowy – należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Zyski ciepła – należy przez to rozumieć ciepło:
wytworzone wewnątrz budynku lub części budynku przez użytkowników oraz przez urządzenia niebędące częścią systemów technicznych,
dostarczone przez promienie słoneczne do budynku lub części budynku.
Powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza – należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]