Menu

Sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości

Od 11 grudnia 2019 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości.

Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, w tym:

  • terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu,
  • tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej,
  • sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,
  • tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu,
  • tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości (Dz. U. Nr 238/2019, poz. 2382).

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. Nr 245/2019, poz. 2363, z późn. zm.).