Menu

Rodzinne ogrody działkowe

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od 9 stycznia 2014 r. obowiązuje w życie zupełnie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ustawa ta kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki.
Ponadto ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje również prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.
Wprowadzone zostały także przepisy gwarantujące dotychczasowym działkowcom prawa do działki oraz przepisy odnoszące się do sytuacji prawnej Polskiego Związku Działkowców i zrzeszonych w nim działkowców w okresie po wejściu w życie nowej ustawy.

Niektóre definicje ustawy:

Działka – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

Teren ogólny – należy przez to rozumieć grunt w rodzinnym ogrodzie działkowym, który nie stanowi wyodrębnionych działek, przeznaczony do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek.

Rodzinny ogród działkowy – należy przez to rozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Infrastruktura ogrodowa – należy przez to rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Opłaty ogrodowe – należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 4/2014, poz. 40).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]