Menu

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 9 września 2015 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Niektóre jednakże przepisy będą obowiązywały dopiero od 31 grudnia 2025 r.

Przedmiotem regulacji ustawy jest określenie szczególnych zasad i warunków przygotowania, realizacji i finansowania strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wskazanych w załączniku do ustawy.
W celu pozostawienia inwestorowi wyboru ścieżki prawnej przygotowania przedmiotowych inwestycji ustawa zakłada, że przygotowanie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, możliwe będzie w oparciu o nowe przepisy albo na podstawie przepisów ustaw obecnie obowiązujących.
W ustawie wskazano, że strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych stanowią cele publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W ustawie przyjęto także, że wydawanie kluczowych dla przygotowania inwestycji decyzji (decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę) skupione będzie w ręku jednego organu – właściwego wojewody, działającego jako organ I instancji. Ponadto, ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości realizacji inwestycji etapami, przyjęto, że wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej może odnosić się do całości lub części przedsięwzięcia.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. Nr 168/2015, poz. 1265).
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 201/2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn. zm.) .
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 29/2015 r. poz. 199, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 111/2015 r. poz. 782, z późn. zm.).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]