Menu

Poprawa efektywności pracy sądów

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 8 września 2015 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jej zasadniczym celem przedmiotowej jest poprawienie efektywności pracy sądów, uproszczenie niektórych czynności procesowych i zwiększenie dostępu do sądu.
Nowela przewiduje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elektronicznych także w postępowaniach cywilnych prowadzonych w zwykłym trybie – za pomocą aplikacji „elektroniczne biuro podawcze”. Wszystkie sądy będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą tej aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów.

Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość; uczestnicy postępowania będą mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu, i dokonywać tam czynności procesowych, a przebieg czynności procesowych będzie transmitowany z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania i odwrotnie.
Do usprawnienia postępowania cywilnego mają także przyczynić się zmiany w zakresie niektórych czynności procesowych – np. możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy.
Na uwagę zasługuje tu zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Wprowadzony został także m.in. obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi.
Nowela powierza referendarzom sądowym wszystkie czynności w postępowaniu upominawczym i poszerzenie ich kompetencji w postępowaniu egzekucyjnym.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173/2015, poz. 1311).
USTAWA z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 155/2011, poz. 925, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. Nr 270/2011, poz. 1599, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53/2012, poz. 270, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 184/2013, poz. 1150, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr 229/2013, poz. 1450, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2014, poz. 101, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 14/2014, poz. 121, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18/2014, poz. 134).
USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22/2014, poz. 164, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26/2014, poz. 183).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]