Menu

Jednolity tekst ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Od 1 lutego 2021 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ustawa określa:

  • zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej,
  • organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej dotyczą:

  • danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej,
  • usług danych przestrzennych,
  • interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych,
  • wspólnego korzystania z danych przestrzennych,
  • współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 32/2021, poz. 214).

Niektóre definicje ustawy:

Dane przestrzenne – rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.

Infrastruktura informacji przestrzennej – rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – rozumie się przez to informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

Obiekt przestrzenny – rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym.