Menu

Jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Od 18 lutego 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego normuje:

  • postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco,
  • postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw,
  • postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i innymi podmiotami,
  • postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń,
  • nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 33/2020, poz. 256).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 1/2019, poz. 3369).