Menu

GUSowskie wskaźniki zmian cen nieruchomości oraz elektroniczne wyciągi z operatów szacunkowych

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Częściowo od 16 lipca 2015 r. i częściowo od 14 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Od 16 lipca 2015 r. nowela obowiązuje w zakresie zmieniającym art. 158 dotyczący obowiązku rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych. Dotąd artykuł ten stanowił, że wyciąg z operatu powinien zawierać: określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość, a rzeczoznawcy powinni przekazywać wyciągi z operatów nie później niż 3 miesiące od dnia ich sporządzenia. Po wprowadzeniu nowelizacji termin przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych został skrócony do 2, a same wyciągi takie mają być przekazywane do właściwych starostów w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP .

Od 14 października 2015 r. nowela obowiązuje w zakresie dotyczącym ogłaszania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości.
Dotychczas obowiązujący art. 5 ustawy określał ogólnie, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie jest dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pomimo ustawowego obowiązku Prezes GUS jednakże ani razu nie ogłosił wskaźników zmian cen nieruchomości, przy czym w ustawie nie było dotychczas wskazane w jakich terminach Prezes GUS taki obowiązek miałby realizować.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy zmierza do tego aby wprowadzić w życie zasadę, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonywana ma być z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Wskaźniki takie mają być ogłaszane w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą, dla poszczególnych rodzajów nieruchomości oraz z podziałem na województwa, przy czym ustawa nie określa terminu początkowego, od którego Prezes GUS taki obowiązek ma realizować. Ustawa przewiduje jednocześnie stosowanie wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku gdy dla danego rodzaju nieruchomości nigdy nie ogłoszono wskaźnika zmian cen nieruchomości.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 111/2015, poz. 782).
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 135/2015, poz. 985)
Nowe przepisy prawne – III kw. 2015

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]