Aktualności Prawne

Zmiana zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem

Od 1 maja 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (więcej…)

Przymusowe ustanowienie odrębnej własności lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową niezgodne z Konstytucją

Od 20 marca 2018 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (więcej…)

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

Od 15 stycznia 2018 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, pierwokupu nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 10/2018, poz. 121). USTAWA z dnia 14 grudnia 2017 [...]

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (więcej…)

Zasady ustalania podatku od nieruchomości w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, niezgodne z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Od 27 grudnia 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (więcej…)

Zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości niezgodne z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Od 20 grudnia 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, [...]

Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Od 8 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości ustanawiające Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań. Do zadań Pełnomocnika będzie należało: monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości; przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości; proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości; kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości do organów administracji rządowej i samorządowej; współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z [...]

Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Od 11 września 2017 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa określa: zasady utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, do Krajowego Zasobu Nieruchomości, które: stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”, oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa którymi gospodarują właściwe [...]

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokonuje zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podkreślono, iż przedmiotowa regulacja jest odpowiedzią na wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, a także uwzględnia postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami. W zakresie [...]

Zmiana Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Od 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami, a organami administracji. Zmiany powyższe mają podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli. Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego polegają na wprowadzeniu: zmian dotyczących zasad ogólnych postępowania administracyjnego polegających na : przyjęciu zasady przyjaznej interpretacji przepisów – wprowadzony art. [...]