Menu

Przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat.

Od 30 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz niektórych ustaw.

Głównym celem ustawy jest przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości i ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zmiany te mają na celu:

1) przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.;

2) wstrzymanie na wskazany wyżej okres również sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z wyjątkami przewidzianymi w ustawie;

3) doprecyzowanie, że złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazuje, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają, w drodze wyjątku, sprzedaż tych nieruchomości; przy czym do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113/2021, poz. 760).

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 89/2018, poz. 869).