Menu

Prawo zamówień publicznych od nowa.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ustawa – Prawo zamówień publicznych.

Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa:

  • podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
  • zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
  • zasady udzielania zamówień;
  • etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  • tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
  • wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
  • organy właściwe w sprawach zamówień;
  • środki ochrony prawnej;
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
  • kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 207/2019, poz. 2019).