Menu

Likwidacja nadmiernych ograniczeń w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

Od 30 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Uchwalona ustawa ma na celu likwidację nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych, m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo ustawa przewiduje zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ustawa wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny przez  ustanowienie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych.

Ustawa przewiduje ponadto zmniejszenie opłat za zbiory danych i materiały pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ograniczenie formalności związanych z pracami geodezyjnymi

W art. 2 pkt 7a i 7b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zaproponowano wprowadzenie definicji „mapy do celów projektowych” oraz definicji „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych”.

Zmiany w art. 4 ust. 1a pkt 12 i ust. 1b–1e, art. 5 ust. 1 i 2, art. 7a ust. 1 pkt 13, art. 7d pkt 1 lit. b, art. 12a ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 pkt 6–11 i ust. 1a, art. 27 ust. 5, art. 47b ust. 5 oraz art. 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmierzają do wprowadzenia obowiązku prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500– 1:5000 dla obszaru całego kraju.

Zmiany w art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b Prawa geodezyjnego i kartograficznego zmierzają do wprowadzenia obowiązku ustanowienia kierownika prac geodezyjnych, legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych.

W art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. d, art. 12c ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego zakłada się zwolnienie prac polegających na tyczeniu (budynków oraz sieci uzbrojenia terenu) z obowiązku dokonania zgłoszenia ich wykonywania do starosty oraz z konieczności przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmieniony art. 12 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego zakłada dopuszczenie możliwości rozpoczęcia wykonywania prac geodezyjnych przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania do starosty.

Na podstawie art. 12 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępni kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Termin ten znajdzie zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac.

Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępni wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac.

W art. 12b ust. 1–1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego zaproponowano, aby w ramach procedury weryfikacji wyników prac geodezyjnych sprawdzana była również spójność zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bazami danych. Określono ponadto maksymalny termin na weryfikację wyników prac geodezyjnych przez organy administracji geodezyjnej szczebla powiatowego. Termin ten będzie uzależniony od obszaru objętego zgłoszeniem prac (od 7 do 20 dni roboczych).

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91/2020, poz. 782).

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 35/2020, poz. 276).