Menu

Jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od 24 lutego 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa określa:

  • zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
  • zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

– przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 37/2020, poz. 293).