Menu

Jednolity tekst ustawy o komornikach sądowych.

Od 27 stycznia 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o komornikach sądowych.

Ustawa określa:

  • zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego,
  • prawa i obowiązki komorników,
  • zasady naboru do zawodu komornika i przygotowania do wykonywania tego zawodu,
  • funkcjonowanie samorządu komorniczego,
  • zasady sprawowania nadzoru nad komornikami i samorządem komorniczym

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia należytego wykonywania zadań państwa w zakresie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. Nr 17/2020, poz. 121).

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. Nr 8/2020, poz. 55, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 207/2019, poz. 2020).

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210/2019, poz. 2070).

USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36/2020, poz. 288, z późn. zm.).