Menu

Budowanie altan w rodzinnych ogrodach działkowych legalne

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, która precyzuje kwestie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan.

Ustawa wprowadza definicję pojęcia „altany działkowej” w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych..
Aby działkowiec nie miał wątpliwości czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, wprowadzana do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że będzie mógł on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ustawodawca proponuje ponadto legalizację obiektów budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji, spełniających wymagania dla altany działkowej. Za zalegalizowanie obiektów budowlanych działkowiec nie będzie obowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej.
W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą umarzane.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73/2015, poz. 528).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).
USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Niektóre definicje ustawy:
Altana działkowa – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]