Monthly Archives - Styczeń 2017

Rewaloryzacja odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Mechanizm rewaloryzacji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wysokości zgodny z Konstytucją Od 13 marca 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się, czy art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po gruntownej analizie zagadnienia, zdaniem Trybunału, samo wskazanie na niekorzystne – hipotetycznie – skutki stosowania wskaźnika, o którym mowa była w art. 227 u.g.n., podczas waloryzacji kwot odszkodowań należnych [...]

Zasady naliczania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Od 29 grudnia 2016 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął problem, czy art. 39b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie, w jakim ma zastosowanie do posiadaczy nieruchomości w złej wierze, jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (więcej…)

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

Od 23 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; podziału nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; pierwokupu nieruchomości; wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; wyceny nieruchomości; działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147). Niektóre definicje ustawy: nieruchomość gruntowa – należy [...]

Jednolity tekst ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Od 16 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. dokonanego na podstawie: układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji [...]

Jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Od 12 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych; przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych; zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 246/2016, poz. 2052). Niektóre definicje ustawy: nieruchomość rolna – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu [...]

Procedura sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego

Od 22 października 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego. Rozporządzenie określa sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży; dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego; sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz [...]

Jednolity tekst ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Od 4 października 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 195/2016, poz. 1610). Niektóre definicje ustawy: Lokal – należy przez to rozumieć lokal służący [...]

Efektywność energetyczna po nowemu

Od 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej zastępując dotychczasową ustawę o efektywności energetycznej z 2011 roku, która traci moc. Uchwalenie nowej ustawy było konieczne, gdyż dotychczasowa ustawa była ograniczona w czasie. Celem tej ustawy jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej. Nowa ustawa która określa zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania [...]

Zasady postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem roszczeń wynikających z dekretu Bieruta

Od 17 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczących zasad postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem roszczeń wynikających z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, popularnie zwanego dekretem warszawskim lub dekretem Bieruta. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami Ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami (ugn). Wprowadzony nowy przepis art. 111a ust. 1 ugn przewidujący, iż Skarbowi [...]