Monthly Archives - Kwiecień 2016

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego

Od 19 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego w sprawie gospodarowania przez Agencję lokalami mieszkalnymi. Rozporządzenie określa: zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych; sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru; sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany; sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery [...]

Wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Od 19 lutego 2016 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego kredytobiorcom, którzy na skutek obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej a jednocześnie są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiących znaczne obciążenie dla ich domowych budżetów. Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa określa przesłanki jakie [...]

Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych

Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej. Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa miała zostać wdrożona do polskiego prawa do dnia 5 czerwca 2014 r. Ustawa przesuwa więc termin obowiązywania ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. z daty 31 [...]