Tag - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Od 11 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nowelizacja dodaje kilka reguł do zasad budowy liniowej infrastruktury technicznej przy drogach publicznych. (more…)