Real estate barometer – Single family home

Barometr nieruchomości jest zasilany w średnie ceny transakcyjne w sposób w pełni zautomatyzowany. Jego aktualizacja odbywa się 4 razy w roku – ostatniego dnia stycznia, kwietnia, lipca i października. Dodatkowo, ostatniego dnia kwietnia, aktualizowane są średnie ceny transakcyjne z całego poprzedniego roku.

Średnie ceny przedstawiane w barometrze określane są na podstawie danych z wtórnego rynku nieruchomości, dla potrzeb ich wyliczenia, ze zbioru wszystkich danych, automatycznie odrzucane są transakcje odstające. Podstawą odrzucenia transakcji, jest ich występowanie poza przedziałem: [ – 1,5σ;  +1,5σ], gdzie:  – średnia arytmetyczna, σ – odchylenie standardowe.

Dzięki barometrowi nieruchomości, udostępnionemu przez Instytut, każdy użytkownik może pozyskiwać informacje o aktualnych średnich cenach nieruchomości oraz o zmianach tych cen w największych miastach województwa śląskiego. Istotną i unikatową cecha barometru jest to, że opiera się on w 100% na cenach transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych udostępnianych przez rzeczoznawców majątkowych.

Instytut, oprócz danych ogólnych, udostępnianych dla wszystkich zainteresowanych, umożliwia także pozyskiwanie swoim członkom i klientom szczegółowych danych statystycznych dotyczących monitorowanych obszarów m.in. cena minimalna i maksymalna, mediana, ilość transakcji na podstawie, których obliczono średnią cenę, ilość transakcji, które odrzucono jako odstające itp.

Dodatkowo Instytut posiada możliwość stworzenia zespołów roboczych do realizacji szczegółowych analiz rynkowych dla wszystkich obszarów i segmentów rynku nieruchomości na terenie objętym monitoringiem tj. całe województwo śląskie, część województwa opolskiego oraz małopolskiego.

Real Estate Barometer was created by IMARS. It is a tool that allows you to monitor the average deed prices continually and systematically as well as trends in the selected segment of the real estate market. The barometer is provided for major cities the Silesian Voivodeship for three main segment ie. single-family detached homes, apartments and undeveloped land intended for detached houses. The barometer is updated automatically on the basis of data from the deeds’ databases which is managed by the Institute. Every quarter there is about 10,000 new transactions from deeds.

The transaction data used in the real estates’ barometer for the cities of the Silesian Voivodeship were collected by property appraisers with due diligence. Nevertheless, the Institute announces that the date provided is for informational purposes only and cannot be treated as consultancy services or any other services. The Institute does not bear any responsibility for the effects of using the information provided via the barometer, in particular for any decision or action taken on the basis of this information.