Menu

Tarcza antykryzysowa związana z COVID-19.

Od 31 marca 2020 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowela zmienia ustawę w bardzo dużym stopniu, zmieniając tworząc tzw. „tarczę antykryzysową”.

Najważniejsze reformy tarczy antykryzysowej

Do najważniejszych wprowadzonych reform można zaliczyć pakiet wspierający przedsiębiorstwa:

 • wprowadzenie dla przedsiębiorców zwolnienia z ZUS-u na okres 3 miesięcy (marzec–maj 2020), co jednak nie obejmie jednak wszystkich przedsiębiorców.
 • ochronę miejsc pracy w firmach najbardziej dotkniętych epidemią polegająca na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy oraz przestojem ekonomicznym pracowników.
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla przedsiębiorcy i pracownika,
 • mikropożyczki do 5.000 zł z urzędu pracy,
 • zawieszenie poboru zaliczek na podatki,
 • wyłączenie ze stosowania ulgi na złe długi w PIT,
 • wsteczne rozliczenie poniesionej straty,
 • przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz obowiązków dla przedsiębiorców,
 • pomoc w spłacie kredytu dla małych i średnich firm,
 • szybszy zwrot VAT dla wybranych branż – 15 dni.

Rozwiązania dotyczące nieruchomości oraz terminów postępowań administracyjnych

Do szczególnych rozwiązań dotyczących nieruchomości oraz terminów postępowań administracyjnych należy zaliczyć:

 • opóźnienie terminów wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku,
 • umożliwienie radzie gminy częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, ewentualnie przedłużenia terminów spłaty rat z tytułu podatku od nieruchomości,
 • uniemożliwienie wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
 • przedłużenie wszystkich umów najmu, a także uniemożliwienie wypowiadania lub zmian warunków umów najmu na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z pewnymi wyjątkami,
 • umożliwienie starostom lub prezydentom miasta na prawach powiatu bez zgody wojewody, a także innym podmiotom, umarzania należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania w całości albo w części, a także odraczanie ich spłaty lub rozkładanie na raty,
 • opóźnienie terminu wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku (chodzi o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów),
 • zawieszenie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19; dotyczy to także biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych (w tym sądowo administracyjnych), postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach dotyczących gier hazardowych, a także innych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 67/2020, poz. 568).

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 67/2020, poz. 567).

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 47/2020, poz. 374).