Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Od 11 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Nowelizacja dodaje kilka reguł do zasad budowy liniowej infrastruktury technicznej przy drogach publicznych.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 27/2014, poz. 186).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Share this post