Author - Krzysztof Rożko

Brak możliwości zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości niekonstytucyjny

Od 24 lipca 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający niezgodność z konstytucją zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w nieruchomości na rzecz byłego właściciela udziału, zaś zwrot może dotyczyć wyłącznie całości lub fizycznie wydzielonej części nieruchomości, a z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy byli współwłaściciele lub ich następcy prawni. (more…)

GUSowskie wskaźniki zmian cen nieruchomości oraz elektroniczne wyciągi z operatów szacunkowych

Częściowo od 16 lipca 2015 r. i częściowo od 14 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Od 16 lipca 2015 r. nowela obowiązuje w zakresie zmieniającym art. 158 dotyczący obowiązku rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych. Dotąd artykuł ten stanowił, że wyciąg z operatu powinien zawierać: określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość, a rzeczoznawcy powinni przekazywać wyciągi z operatów nie później niż 3 miesiące od dnia ich sporządzenia. Po wprowadzeniu [...]

Zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla

Od 9 lipca 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych. W dniu 12 czerwca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa ta została zakwestionowana przez Prezydenta RP w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 r. wniosku Prezydenta RP orzekł, że ustawa jest zgodna z Konstytucją. (more…)

Zmiana zasad dziedziczenia.

Od 18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. (more…)

Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Od 10 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowela wprowadza dodatkowe regulacje, kiedy przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra. (more…)

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niekonstytucyjny

Od 21 maja 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące braku ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. (more…)