Monthly Archives - January 2016

Uregulowanie zasad lokalizowania na terenach gmin wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Od 11 listopada 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem noweli jest uregulowanie zasad lokalizowania na terenach gmin wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (more…)

Usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej

Od 27 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych – w zakresie dróg publicznych - szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014–2020. (more…)

Płacenie komornikowi za opróżnienie pustego lokalu niezgodne z konstytucją

Od 22 października 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790) w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 [...]

Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości zgodne z Konstytucją

Od 19 października 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odpowiedział na pytanie prawne, czy art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela z zapłatą należnych od niego opłat, jest zgodny z Konstytucją. (more…)