Monthly Archives - October 2015

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Od 9 września 2015 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Niektóre jednakże przepisy będą obowiązywały dopiero od 31 grudnia 2025 r. (more…)

Zrównanie statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o własności lokali. Nowelizacja doprecyzowuje prawa współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych tak, aby mogli oni brać udział w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową na równi z właścicielami lokali. (more…)

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego z bonifikatą

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów, które w sposób niebudzący wątpliwości określą, że zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokal za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą wyłączają obowiązek zwrotu tej bonifikaty. (more…)

Brak możliwości zwrotu wywłaszczonego udziału w nieruchomości niekonstytucyjny

Od 24 lipca 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający niezgodność z konstytucją zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim w przypadku wywłaszczenia nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności, nie jest możliwy zwrot samego udziału w nieruchomości na rzecz byłego właściciela udziału, zaś zwrot może dotyczyć wyłącznie całości lub fizycznie wydzielonej części nieruchomości, a z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy byli współwłaściciele lub ich następcy prawni. (more…)

GUSowskie wskaźniki zmian cen nieruchomości oraz elektroniczne wyciągi z operatów szacunkowych

Częściowo od 16 lipca 2015 r. i częściowo od 14 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Od 16 lipca 2015 r. nowela obowiązuje w zakresie zmieniającym art. 158 dotyczący obowiązku rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania wyciągów z operatów szacunkowych. Dotąd artykuł ten stanowił, że wyciąg z operatu powinien zawierać: określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartość, a rzeczoznawcy powinni przekazywać wyciągi z operatów nie później niż 3 miesiące od dnia ich sporządzenia. Po wprowadzeniu [...]

Zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla

Od 9 lipca 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych. W dniu 12 czerwca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Ustawa ta została zakwestionowana przez Prezydenta RP w trybie kontroli prewencyjnej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 r. wniosku Prezydenta RP orzekł, że ustawa jest zgodna z Konstytucją. (more…)

Zmiana zasad dziedziczenia.

Od 18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, przyjmowanej w sytuacji, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czego konsekwencją była nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe. (more…)

Zmiana zasad przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Od 10 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowela wprowadza dodatkowe regulacje, kiedy przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra. (more…)