Monthly Archives - July 2015

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niekonstytucyjny

Od 21 maja 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące braku ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. (more…)

Budowanie altan w rodzinnych ogrodach działkowych legalne

Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, która precyzuje kwestie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w sprawie rozbiórki już istniejących altan. (more…)