Monthly Archives - April 2015

Szczegółowe zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Od 18 kwietnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze ustawy o charakterystyce energetycznej budynków opisujące szczegółowo metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej. (more…)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych niekonstytucyjne

Od 17 marca 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność niektórych zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (more…)

Pozbawienie podatników możliwości kontynuacji amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości, niezgodne z konstytucją

Od 18 lutego 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, takich jak prawo użytkowania na udziale w nieruchomości. (more…)

Zasady uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych niekonstytucyjne

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa prawo spółdzielcze Od 10 lutego 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność niektórych przepisów związanych z uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy te zaskarżyła do Trybunału grupa posłów. Zaskarżeniu podlegało w sumie osiem przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. (more…)

Wyłączenie roszczeń właścicieli nieruchomości, które zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, niekonstytucyjne

Od 7 stycznia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 36 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 [...]