Monthly Archives - April 2014

Kiedy zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest dopuszczalny?

Od 24 marca 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., (more…)

Zabużanie nie muszą udowadniać, że mieszkali na terytorium państwa polskiego

Od 20 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie nowelizuje się ww. przepis art. 2 pkt 1 przyznając, że w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. wprowadzona zostaje przesłanka miejsca zamieszkania na tym terenie – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed 1 września 1939 r. Ma to na celu dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. [...]

Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Od 11 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nowelizacja dodaje kilka reguł do zasad budowy liniowej infrastruktury technicznej przy drogach publicznych. (more…)

Ulga dla spadkodawcy

Od 22 stycznia 2014 r. weszła w życie nowela ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja wprowadza możliwość uzyskania ulgi dla spadkobiorcy zaliczanego do III grupy podatkowej, który nabył nieruchomość od spadkodawcy, który do dnia 31 grudnia 2006 roku zawarł przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki. (more…)

Rodzinne ogrody działkowe

Od 9 stycznia 2014 r. obowiązuje w życie zupełnie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Ponadto ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje również prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub [...]

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Od 8 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie określa: (more…)

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego

1 stycznia 2014 r. weszły w życie rozporządzenia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Rozporządzenia te określają szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: (more…)