Yearly Archives - 2014

Minimalne wymogi programowe w zakresie wyceny nieruchomości

Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Rozporządzenie określa nowe minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. (more…)

Uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności

Ustawa kodeks postępowania cywilnego. Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprost dopuszcza uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności, uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym, iż uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. (more…)

Kiedy zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest dopuszczalny?

Od 24 marca 2014 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., (more…)

Zabużanie nie muszą udowadniać, że mieszkali na terytorium państwa polskiego

Od 20 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie nowelizuje się ww. przepis art. 2 pkt 1 przyznając, że w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. wprowadzona zostaje przesłanka miejsca zamieszkania na tym terenie – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed 1 września 1939 r. Ma to na celu dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. [...]

Infrastruktura liniowa przebiegająca wzdłuż drogi

Od 11 lutego 2014 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nowelizacja dodaje kilka reguł do zasad budowy liniowej infrastruktury technicznej przy drogach publicznych. (more…)