Nowe przepisy prawne – II kw. 2019

Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Od 26 czerwca 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa wprowadza rozwiązania stanowiące odzwierciedlenie doświadczeń w stosowaniu obowiązujących przepisów lub wiążące się z realizacją postulatów zgłaszanych przez środowiska rolnicze. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości [...]

Brak odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w oparciu o kryterium faktycznego jej wykorzystywania w okresie tzw. luki planistycznej niezgodny z Konstytucją

Od 30 maja 2019 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowisko Skarżącej Skarżąca była właścicielką nieruchomości, która zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta leżała na terenie przeznaczonym do [...]

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Od 24 maja 2019 r. wchodzi w życie jednolity tekst rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Rozporządzenie określa: • organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej "Komisją", oraz regulamin jej działania, • sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, • sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, • wysokość wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 18 kwietnia 2019 r. [...]

Uregulowanie kwestii zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Od 14 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zasadniczym celem noweli jest dostosowanie systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego: • z dnia z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14), w którym orzeczono niekonstytucyjność art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich [...]