Tag - Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Uregulowanie kwestii zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Od 14 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zasadniczym celem noweli jest dostosowanie systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego: • z dnia z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14), w którym orzeczono niekonstytucyjność art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich [...]

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

Od 15 stycznia 2018 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, pierwokupu nieruchomości, wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 10/2018, poz. 121). USTAWA z dnia 14 grudnia 2017 [...]

Zasady ustalania podatku od nieruchomości w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, niezgodne z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Od 27 grudnia 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (więcej…)

Zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości niezgodne z Konstytucją.

Wyrok Trybunału Od 20 grudnia 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, [...]

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokonuje zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podkreślono, iż przedmiotowa regulacja jest odpowiedzią na wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich, a także uwzględnia postulaty niektórych samorządów i organizacji zawodowych związanych z nieruchomościami. W zakresie [...]

Rewaloryzacja odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Mechanizm rewaloryzacji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wysokości zgodny z Konstytucją Od 13 marca 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się, czy art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po gruntownej analizie zagadnienia, zdaniem Trybunału, samo wskazanie na niekorzystne – hipotetycznie – skutki stosowania wskaźnika, o którym mowa była w art. 227 u.g.n., podczas waloryzacji kwot odszkodowań należnych [...]

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami

Od 23 grudnia 2016 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa określa zasady: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; podziału nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; pierwokupu nieruchomości; wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; wyceny nieruchomości; działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147). Niektóre definicje ustawy: nieruchomość gruntowa – należy [...]

Zasady postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem roszczeń wynikających z dekretu Bieruta

Od 17 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczących zasad postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem roszczeń wynikających z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, popularnie zwanego dekretem warszawskim lub dekretem Bieruta. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami Ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami (ugn). Wprowadzony nowy przepis art. 111a ust. 1 ugn przewidujący, iż Skarbowi [...]

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Od 9 września 2015 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Niektóre jednakże przepisy będą obowiązywały dopiero od 31 grudnia 2025 r. (więcej…)

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zamiany lokalu mieszkalnego z bonifikatą

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów, które w sposób niebudzący wątpliwości określą, że zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokal za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą wyłączają obowiązek zwrotu tej bonifikaty. (więcej…)