Tag - Ustawa kodeks postępowania administracyjnego

Zmiana Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Od 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami, a organami administracji. Zmiany powyższe mają podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli. Zmiany w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego polegają na wprowadzeniu: zmian dotyczących zasad ogólnych postępowania administracyjnego polegających na : przyjęciu zasady przyjaznej interpretacji przepisów – wprowadzony art. [...]

Kodeks postępowania administracyjnego.

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco; postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw; postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o [...]

Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niekonstytucyjny

Od 21 maja 2015 r. obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące braku ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. (więcej…)