Tag - Ustaw o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Od 8 listopada 2017 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości ustanawiające Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań. Do zadań Pełnomocnika będzie należało: monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości; przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości; proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości; kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości do organów administracji rządowej i samorządowej; współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z [...]

Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Od 11 września 2017 r. obowiązuje zupełnie nowa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa określa: zasady utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, do Krajowego Zasobu Nieruchomości, które: stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”, oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa którymi gospodarują właściwe [...]