Aktualności Prawne

Ulga dla spadkodawcy

Od 22 stycznia 2014 r. weszła w życie nowela ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja wprowadza możliwość uzyskania ulgi dla spadkobiorcy zaliczanego do III grupy podatkowej, który nabył nieruchomość od spadkodawcy, który do dnia 31 grudnia 2006 roku zawarł przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki. (więcej…)

Rodzinne ogrody działkowe

Od 9 stycznia 2014 r. obowiązuje w życie zupełnie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta kompleksowo reguluje zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa prawa i obowiązki działkowców, a przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia ogrodowe, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki. Ponadto ustawa wprowadza zasady i tryb tworzenia i działania stowarzyszeń ogrodowych z uwzględnieniem praw zrzeszonych w nich działkowców. Reguluje również prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub [...]

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Od 8 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie określa: (więcej…)

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego

1 stycznia 2014 r. weszły w życie rozporządzenia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Rozporządzenia te określają szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: (więcej…)